Website counter
  
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร
ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด
  
  
      อำนาจหน้าที่ / โครงสร้างบุคลากร
      ผลการดำเนินงาน   =>>
      ระเบียบ / กฎหมาย   =>>
      เอกสารความรู้   =>>
      เอกสารที่ใช้ในการอบรม   =>>
      ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ   =>>
  
  
     ร่วมลงนามถวายพระพร
     ๗ ปี สายใยรักแห่งครอบครัว
     โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ
     Smile Line Smile Team 1567
     การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ของ สป.มท.
     สถิติข้อมูลสำคัญกระทรวงมหาดไทย
     รับแจ้งเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม
     ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
     ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
     การจัดการความรู้ สป.มท.
     การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง ชาย กระทรวงมหาดไทย
     สมาคมแม่บ้านมหาดไทย
     ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
 
 
# เชื่อมโยงหน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย #

 
    อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557" (www.padme.moi.go.th) 27 - 28 พฤศจิกายน 2556
..........................................
 
    รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
..........................................
    การนิเทศและติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนสุดที่ มท ๐๒๑๒.๒/๘๔๔๐ , ๘๔๔๑ , ๘๔๔๒ , ๘๔๔๓ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖
..........................................
 

    ประมวลภาพโครงการอบรมหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจราชการ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
..........................................
 

    ประมวลภาพโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
..........................................
 
    การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๔๒๒ , ว ๔๒๓ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖
==> แนวทางปฏิบัติ
==> ประมวลภาพการอบรม
..........................................
 

    ประมวลภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผลฯ ประจำปี ๒๕๕๖ วันที่ ๑๗ - ๑๘ มกราคม ๒๕๕๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
..........................................
 
    การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ตามหนังสือสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๐๑ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๖
..........................................
 
    กรณีศึกษาการพัฒนา สบจ. ตามกรอบ PMQA ปี ๒๕๕๔
..........................................
 
    การศึกษาพัฒนาระบบการบริหารงานของสำนักงานจังหวัด ปี ๒๕๕๔
..........................................
 
    การศึกษาระบบการบริหารจัดการของ OSM ปี ๒๕๕๓
..........................................
 
    การศึกษาวิจัยการประเมินผลความคุ้มค่าตามภารกิจของ OSM ปี ๒๕๕๒
..........................................
 
    ข้อมูลสถานภาพการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ การปฏิบัติงานและการจัดซื้อจัดจ้างที่สำนักงบประมาณแจ้ง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๒๑๒.๒/ว ๕๓๘๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)
..........................................
 
    คู่มือการปลูกป่า โครงการประชาสาปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษา มหาราชินี
..........................................
 
 
 
---------------------------------
รู้ไว้ใช่ว่า ...
---------------------------------
aec ที่น่ารู้ ตอนที่ 2
................
aec ที่น่ารู้ ตอนที่ 1
................
รู้จักพิษณุโลก
................
คุณเป็นคนอีสานเพียงใด
................
ทดสอบความรู้การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
................
ราคาน้ำมันจาก ปตท.

Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 7.0 or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Medium
จัดทำโดย : ส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 6 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02 222 7821