Website counter
  
  
      อำนาจหน้าที่ / โครงสร้างบุคลากร
      ผลการดำเนินงาน   =>>
      ระเบียบ / กฎหมาย   =>>
      เอกสารความรู้   =>>
      เอกสารประกอบการอบรม/สัมมนา   =>>
      ภาพกิจกรรมที่ดำเนินการ   =>>
  
  
     โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
     Smile Line Smile Team 1567
     ศูนย์บริการร่วมกระทรวงมหาดไทย
     การจัดการความรู้ สป.มท.
     การส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างหญิง ชาย กระทรวงมหาดไทย
     ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงมหาดไทย
     ข้อมูลการประชุม ครม.,ข่าวสารของรัฐบาล
     ข้อมูลยุทธศาสตร์การพัฒนา ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
     ข้อมูลการวางแผนและจัดทำ งบประมาณ กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการงบประมาณ
     ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหาร การเงิน เงินเดือน, สวัสดิการ
     ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ ระเบียบเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง
     ข้อมูลการพัฒนาระบบราชการกฎหมาย ระเบียบ และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง
     ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาครัฐ ระเบียบข้าราชการพลเรือน
 
 
# เชื่อมโยงหน่วยงาน
กระทรวงมหาดไทย #

 
    การศึกษาพัฒนาระบบการบริหารงานของสำนักงานจังหวัด ปี ๒๕๕๔
..........................................
 
    การศึกษาระบบการบริหารจัดการของ OSM ปี ๒๕๕๓
..........................................
 
    การศึกษาวิจัยการประเมินผลความคุ้มค่าตามภารกิจของ OSM ปี ๒๕๕๒
..........................................
 
 
 
---------------------------------
รู้ไว้ใช่ว่า ...
---------------------------------
aec ที่น่ารู้ ตอนที่ 2
................
aec ที่น่ารู้ ตอนที่ 1
................
รู้จักพิษณุโลก
................
คุณเป็นคนอีสานเพียงใด
................
ทดสอบความรู้การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
................

Best Viewed with Microsoft Internet Explorer 7.0 or better @ 1024x768 Resolution High Color Text Size Medium
จัดทำโดย : ส่วนส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชั้น 6 อาคารสถาบันดำรงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย ถ.อัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 02 222 7821