ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Friday, 28 August 2015

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5128 ลงวันที่ 12 กันยายน 2560

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่สนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว5051 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560

เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(PADME)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4869  ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2560

เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

       - แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ

 

สรุปข้อสังเกตที่ควรให้ความระมัดระวัง จากการตรวจสอบงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4577  ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

เรื่อง การเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ณ

จังหวัดนครราชสีมา 

เอกสารประกอบการเตรียมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่

ณ จังหวัดนครราชสีมา 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำประจำปี 2561 ของกรมชลประทาน (ภาคอีสาน) 

 

หนังสือประทับตรา ด่วนที่สุด มท 0212.2/ว4552 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2560

เรื่อง ตรวจสอบและยืนยันงบประมาณเหลือจ่ายจริง (งบแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

เร่งด่วนของประชาชน)

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนทีสุด มท 0212.1/ว4513 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560

เรื่อง การยืมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535

      - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

      - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.2/ว4378 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้งานโปรแกรม PADME ในการติดตาม

ผลการดำเนิน โครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายใน

ประเทศ(Local Economy) 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.1/ว4198 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (ทุกจังหวัด ยกเว้นจังหวัดอุดรธานี) 

  

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท 0212.1/13062 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การขอเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ (จังหวัดอุดรธานี) 

 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว4412 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560

 เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4167  ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 สภานิติแห่งชาติ และคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้างฯ 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว4168 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

เรื่อง การเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ 2560 สภานิติบัญญัติ และคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ

 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 4128 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การทบทวนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณากา(แบบฟอร์ม) 

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 4127 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การทบทวนงบประมาณ ค่าใช้จ่ายของแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  (แผนภาค)  (แบบฟอร์ม)

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4050 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
เรื่อง สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560
(เรื่อง รายงานความก้วมหน้าการติดตามการบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

     สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3926 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การเตรียมการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนาฯ

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการชี้แจง

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว3925 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การเตรียมการชี้แจงคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ฯ 

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการชี้แจง (แผนภาค)

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว3932 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีผลใช้บังคับ 
    สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ว 0126 ลงวันที่ 14 กรกรฎาคม 2560
เรื่อง รายงานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ให้จังหวัดรายงาน
ภายในวันที่ 19 ก.ค. 60
        แบบรายงาน

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3772 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2560

เรื่อง การขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (แบบฟอร์ม)

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว3623 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและแนวทางการใช้เงินเหลือจ่าย

แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

             - รายการเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา

             - รายการเสนอต่อคณะกรรมการฯ เพื่อทราบ

             - สรุปรายการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

               ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

             - รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว3624 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560

เรื่อง แนวทางการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา

พื้นที่ (Area Based)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว3537 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2560

เรื่อง การบริหารโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2560  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0220/ว3394 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2560
เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2/2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว3329 ลงวันที่ 15
มิถุนายน 2560 เรื่อง ประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วน

แบบรายงานผล

 

 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาภาค สำหรับใช้ประกอบการจัดทำเอกสารประกอบการชี้แจง

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ 2561 

 

รูปเล่มแผนภาค (ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคใต้ชายแดน ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคเหนือ)

   - ข้อมูลทั่วไป

   - ตารางรายละเอียดโครงการ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว026 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2560
เรื่อง การประชุมคณะอนุกรรมการบูณณาาการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่2/2560

แบบตอบรับ   กรอบการนำเสนอยุทธศาสตร์    PowerPoint

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว2977 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แบบฟอร์ม

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 2873 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุม    แบบฟอร์ม

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/04136 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
 ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว2689 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2560 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ประจำปี พ.ศ. 2560
 แบบฟอร์มรายการการก่อหนี้ผูกพันของรายจ่ายในลักษณะการลงทุน

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0212.2/ว2561,2562 ลงวันที่ 11

พฤษภาคม 2560 เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน

โครงการตามแผนปฏอบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(PADME)

ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ผ่านระบบวัดิทัศน์ทางไกล

       - จังหวัด

       - กลุ่มจังหวัด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0212.1/ว2427,2428,2429,2431

ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    - หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน

    - อธิบดี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

    - กลุ่มจังหวัด

    - จังหวัด

    - ตัวอย่างแบบฟอร์ม

    - Download แบบฟอร์ม

 

สรุปแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัด ภายใต้

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0212.1/ว2345 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560


 หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ 0702/ว79 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2283 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย

ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2180 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560

เรื่อง สรุปผลการประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ.2560   สิ่งที่ส่งมาด้วย

    

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว273 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560

เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Concence System)

 

แบบรายงานประกอบการประชุม VDO Conferrence การติดตามงบประมาณของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.

   1. แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

       ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบฯปกติ)

   2. แบบรายงานข้อมูลโครงการที่ถูกตัดโอนไปเป็น พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย

       พ.ศ.... ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

       พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2145 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (แบบฟอร์ม)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/2069 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560
เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0402.2/014853 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560

เรื่อง ยกเว้นหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว2031 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560
เรื่อง การปรับแนวทางการดำเนินโครงการ "การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด
และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม"

 

โทรสานในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2023 ลงวันที่ 18

เมษายน 2560  เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 

เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0212.1/ว1952 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560

เรื่อง การมอบอำนาจภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด)

 

โทรสานในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1927 ลงวันที่ 10

เมษายน 2560  เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 

เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0212.1/ว1652 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ..... (ขั้นตอนการจัดทำโครงการ การเสนอขอ

ตั้งงบประมาณและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ)

 

บัญชีกลุ่มโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ (กรม/จังหวัด/

รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นๆ)

        - บัญชีแผนพัฒนาภาค ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 60

          (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน) และภาคใต้ (2 สมุทร) )

        - สรุปบัญชีภาพรวมแผนพัฒนาภาค

 

Power point การประชุม เรื่อง การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด
และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม วันที่ 31 มีนาคม 2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1733 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการประชุม (Video  Conference)  วันที่ 30 มีนาคม 2560 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว.1730 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560
เรื่อง การดำเนินโครงการ "การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด
และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม"
คำสังกระทรวงมหาดไทย/ระเบียบวาระการประชุม

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1711

เรื่อง กำหนดการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

(Video Conference) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท.0220/ว1647 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560

เรื่อง โครงการ การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
       หนังสือจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/คำสั่ง/แบบตอบรับ 
 

โทรสานในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1616 ลงวันที่ 24

มีนาคม 2560  เรื่อง ความประสงค์แจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทน งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

        - แบบฟอร์ม ข้อมูลความประสงค์แจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1602,ว1603

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ

เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)

      - หนังสือของจังหวัด

      - หนังสือของกลุ่มจังหวัด

 

การดำเนินการโครงการงบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1569 ลงวันที่ 22

มีนาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

โทรสานในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1543 ลงวันที่ 21

มีนาคม 2560  เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 

เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1347 ลงวันที่ 13

มีนาคม 2560 เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว1289 ลงวันที่ 9 

มีนาคม 2560 เรื่อง แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

          - แบบฟอร์มรายงาน

 

 

กำหนดการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2560 ผ่านระบบ Video Conference

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ห้องประชุม 2

ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

      - ประเด็นคำถาม

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1108 

ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เรือง ขอเลื่อนการประชุม Video Conference

จากเดิม วันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 9 มีนาคม 2560 

 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

พ.ศ.2560

 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

บัญชีโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2560

 

เอกสารประกอบการประชุมระบบ Video Conference วันที่ 23 ก.พ.60

เรื่อง การประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2660 พ.ศ..... 

 

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/357 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

โทรสานในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว928 ลงวันที่ 21

กุมภาพันธ์ 2560  เรื่อง การดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 755 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์

2560 เรื่อง การบริหารโครงการและการดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ....  (อ้างถึง)

 

การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค

ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

  -เอกสารแนบ

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ทุกกลุ่มจังหวัด

  -เอกสารแนบ

 

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 

    - เอกสารประกอบการประชุมของกระทรวงมหาดไทย

    - เอกสารประกอบการประชุมของสำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

      และสังคมแห่งชาติ

 

การเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0212.2/ว0601 เรื่อง การรายงานความ

ก้าวหน้าตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานเงิน

กันเหลื่อมปีที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559

             - เอกสารแนบ

 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0564 ลงวันที่ 

3 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการประชุมชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการฯ

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2560

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

 

ข้อมูลผังประเทศไทย

 - ข้อมูลผังภาค จำแนกตามกระทรวง

 - ผังประเทศไทย พ.ศ.2600 (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร)

 - ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 - ผังภาคเหนือ

 - ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 - ผังภาคตะวันออก

 - ผังภาคใต้

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/467 ลงวันที่ 31

มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านท่องเที่ยว

 สิงที่ส่งมาด้วย

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 15 September 2017 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1
Coaching Tip

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Coaching Tip
coaching Tip 2
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลการประเมิน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                          รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                      รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 

 

                                                     รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักพัฒนาและ

                                                         ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.

 

มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ประกาศ สบจ.สป.

ประกาศรายชื่อ
ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลในการวางแผน

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Clock Calendar

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

4256737

สำหรับสมาชิก

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ