ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Friday, 28 August 2015

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่

และการจัดทำแผนยุทธศาตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด" ของกลุ่มจังหวัดภาค

ใต้ฝั่งอ่าวไทย

 

 

เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

" การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 021.1/ว2626 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำ

แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด  (ภาคเหนือ)

 

 

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีเสวนาระดับภาค

ภาคเหนือ (Northern Forum)  (เอกสารเพิ่มเติม)

 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0212.1/ว2502 ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เรื่อง ปรับปรุงแนวทางการรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      - แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ แผนงานบูรณาการ

         เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (มาตรา 58)

      - แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการฯ แผนงานบูรณาการ

         ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (มาตรา 60)

 

เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

" การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด" เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 

เอกสารประกอบการบรรยายของกลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออก 1 , 2

"การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาระดับจังหวัด" เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61  

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท0212.1/ว2263 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมรับฟังร่างแผนเชื่อมโยงการพัฒนาภาค และการพัฒนาบุคลากร

ด้สนการวางแผนยุทธศาสตร์

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2178 ลงวันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง รายงานผลการเบิกจ่าย และแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2155 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงกาตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2561

(ส่วนราชการสังกัด มท.)

                     - แบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2156 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงกาตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2561 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                      - แบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2157 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงกาตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ พ.ศ.2561 (หัวหน้าส่วนราชการ)

                      - แบบรายงานผลการดำเนินงาน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2158 ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

เรื่อง จัดทำข้อมูลสรุปผลการดำเนินงานโครงกาตามแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และประจำปี

งบประมาณ 2561 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                        - แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

                        - แบบรายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ว2009 ลงวันที่่ 17 เมษายน 2561

เรื่อง แนวทางการดำเนินงานที่ดี (Best Practice) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย

งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0227.5/ว1904,1905 ลงวันที่ 9 เมษายน

2561 เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำแผนยุทธศาสตร์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด

              - แบบรายงานฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1929 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

2561 ครั้งที่ 3 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                 - กรณีเพื่อทราบ

                 - กรณีเห็นชอบ

                 - กรณีไม่เห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1930 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

2561 ครั้งที่ 3 (หัวหน้าส่วนราชการ)

                 - กรณีเพื่อทราบ

                 - กรณีเห็นชอบ

                 - กรณีไม่เห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/05671 ลงวันที่ 10 เมษายน 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

2561 ครั้งที่ 3 (ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค)

                 - กรณีเพื่อทราบ

                 - กรณีเห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1897 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

เรื่อง การบริหารงบประมาณจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1769 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาตร์เพื่อที่สนับสนุน

การพัฒนาระดับจังหวัด   (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่่ มท 0212.1/ว1770 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561

เรื่อง โครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาตร์เพื่อที่สนับสนุน

การพัฒนาระดับจังหวัด    (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

 

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1706 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2561

เรื่อง ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน

ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1702,1703 ลงวันที่ 28 มีนาคม2561

เรื่อง การใช้งาน PADME ในการติดตามผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรกรการปรับปรุง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำงบประมาณ พ.ศ. 2561 องค์ประกอบที่ 5 

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว04943 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3

(กรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย)

                - รายการ_เห็นชอบ

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1686 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 3

             - รายการ_เพื่อทราบ

             - รายการ_ไม่เห็นชอบ

             - รายการ_เห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/04209 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1451 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                   - รายการที่ นรม. เห็นชอบ

                   - รายการที่ นรม. ไม่เห็นชอบ

                   - รายการที่ นรม. เพื่อทราบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1452 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 (เรียน หัวหน้าส่วนราชการ)

                   - รายการที่ นรม. เห็นชอบ

                   - รายการที่ นรม. ไม่เห็นชอบ

                   - รายการที่ นรม. เพื่อทราบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ี่ีสุด ที่ มท 0212.1/1400 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

สรุปผลการปฎิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่่ภาคตะวันออก 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1315 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

เรื่อง การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    - สิ่งทีส่งมาด้วย 1 สำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีฯ

    - สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณฯ

    - แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1307 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

เรื่อง การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ งบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ และแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนา

จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2

             - รายการ_เพื่อทราบ

             - รายการ_ไม่เห็นชอบ

             - รายการ_เห็นชอบ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว1286 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561

เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตร"การใช้งานโปรแกรม PADME ในการติดตาม

ผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตามมาตรการปรัปปรุงประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติราชการของ

จังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 องค์ประกอบที่ 5"

            - แบบตอบรับเข้าร่วมอบรมฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1238 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด

และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (สำนักงานจังหวัด

ทุกจังหวัด/กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด)

                - แบบฟอร์มสำหรับแผนงานบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและ

                  กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1239 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(สำนักงานจังหวัด 69 จังหวัด)

                   - แบบฟอร์มสำหรับแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1240 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ส่วนราชการ)

                    - แบบฟอร์มสำหรับแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1241 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561

เรื่อง แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

และยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ส่วนราชการ

ระดับกรมและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย)

                 - แบบฟอร์มสำหรับแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ  

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0953 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์

2561 เรื่องทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

     - ทิศทางการพัฒนาภาคตะวันออกในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐิจและสังคมแห่งชาติ

        ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)

          

 

การขอปรับการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/02780 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์

      2561 เรื่อง การขอปรับการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงาน

      บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี

      งบประมาณ พ.ศ.2561 (กรมพัฒนาชุมชน)

 

    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0951 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์

      2561 เรื่อง การขอปรับการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงาน

      บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี

      งบประมาณ พ.ศ.2561 (ผู้ว่าราชการจังหวัด)

                  - รายการที่ นรม. เพื่อทราบฯ

                  - รายการที่ นรม. เห็นชอบฯ

 

    - หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0952 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์

      2561 เรื่อง การขอปรับการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงาน

      บูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี

      งบประมาณ พ.ศ.2561 (หัวหน้าส่วนราชการ)

                  - รายการที่ นรม. เพื่อทราบฯ

                  - รายการที่ นรม. เห็นชอบฯ

                 

 

การขอปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริม

การพัฒนาและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

    - รายละเอียดโครงการขอโอนเปลี่ยนแปลง 1/2561

 

 

 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 ที่1/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตาม

แผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค 

 

คำสั่งคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการ

เชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2562 ที่2/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสม

โครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาระดับภาค

 

คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 29/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

การจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แผนงานบูรณาการ

พัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประจำปีงบประมาณ 2562

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0756 การปรับปรุงแนวทาง

การดำเนินงานและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

ทิศทางการพัฒนาภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)

 

ทิศทางการพัฒนาภาคเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

(พ.ศ. 2560-2564)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 22 May 2018 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 32 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

4374623

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ