ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

หน้าหลัก

หน้าหลัก

โครงการอยู่ดีมีสุข

โครงการอยู่ดีมีสุข
ประชุมกรรมาธิการ พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Friday, 23 July 2010

 

กำหนดการพิจารณาของคฯกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .2554 วุฒิสภา

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/ ว 61 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เรื่อง การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ขั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

การประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 วุฒิสภา

กำหนดการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 ในวันที่ 6 สิงหาคม 2552

กำหนดการเข้าร่วมประชุมชี้แจงของส่วนราชการต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สรุปผลการประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นและจังหวัดในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 สภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ 20 - 23 กรกฎาคม 2552

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 24 November 2010 )
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ข่าว สรอ.

สรุปข่าว สรอ.

คลังข่าวมหาดไทย

คลังข่าวมหาดไทย

ข้อมูลงบประมาณของส่วนราชการ

ข้อมูลงบประมาณของส่วนราชการ

บัญชีคุณภาพแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

คะแนนคุณภาพแผนคุณภาพแผน (รายจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

ข้อมูลหน่วยงานแยกรายจังหวัด

ข้อมูลหน่วยงานแยกรายจังหวัด
มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

Clock Calendar

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

การจัดการความรู้
ข้อมูลในการวางแผน
รายงานประจำปี

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ