ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
เอกสารประชุม2561 พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Wednesday, 06 June 2018

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่

และการจัดทำแผนยุทธศาตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด" ของกลุ่มจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2" เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561

 

เอกสารประกอบการประชุมรับฟังร่างแผนเชื่อมโยงการพัฒนาภาค และด้านการพัฒนา

บุคคลากรด้านการวางแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

 

เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่

และการจัดทำแผนยุทธศาตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด" ของกลุ่มจังหวัดภาค

ใต้ฝั่งอ่าวไทย

 

เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2

" การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด" เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

 

เอกสารประกอบการประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่ และจัดทำ

แผนยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด  (ภาคเหนือ)

 

เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดเวทีเสวนาระดับภาค

ภาคเหนือ (Northern Forum)  (เอกสารเพิ่มเติม)

 

เอกสารประกอบการบรรยายกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

" การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระดับจังหวัด" เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

 

เอกสารประกอบการบรรยายของกลุ่มจังหวัดจังหวัดภาคตะวันออก 1 , 2

"การพัฒนาศักยภาพในการเชื่อมโยงระดับพื้นที่และจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน

การพัฒนาระดับจังหวัด" เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61  

 

 สรุปผลการปฎิบัติราชการของคณะรัฐมนตรีในพื้นที่่ภาคตะวันออก 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 06 June 2018 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ