ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

แบบสอบถามการปฏิรูปประเทศ

แบบสอบถามความคิดเห็นการปฏิรูปประเทศ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
กบอ . พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย admin   
Friday, 23 November 2012

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3175 ลงวันที่ 11 กรกฏาคม 2555 เรื่อง ชี้แจงแนวทางการเสนอโครงการฯ 350,000 ล้านบาท

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3163 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2555   

 

คำอธิบายเพิ่มเติมในการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอโครงการฯ 350,000 ล้านบาท

รายชื่อจังหวัดที่ขอให้เสนอโครงการฯ 350,000 ล้านบาท ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555 ชุดที่ 1
รายชื่อจังหวัดที่ขอให้เสนอโครงการฯ 350,000 ล้านบาท ภายในวันศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555 ชุดที่ 2 

 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 36 ลงวันวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจในการกรอกแบบฟอร์ม นอป.01 นอป.02 และ นอป.03 รวมถึงแนวทางการจัดทำเอกสารเสนอโครงการ 350,000 ล้านบาท 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2953 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 เรื่อง การเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัย ที่ขอใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล้านบาท) 

 

คำอธิบายในการจัดทำเอกสารเพื่อเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำและป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่ขอใช้เงินกู้ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อวางระบบบริหารจัดการน้ำและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 (350,000 ล้านบาท) 

แบบฟอร์ม นอป.01

แบบฟอร์ม นอป.02

แบบฟอร์ม นอป.03

 

 

หนังสือสำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 30 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการเสนอโครงการเงินกู้ 350,000 ล้านบาท เพิ่มเติม 

 

โทรในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2330 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การเสนอโครงการบริหารจัดการน้ำและอุทกภัย 350,000 ล้านบาท 

 

แนวทางโครงการเพื่อให้ความช่วยเหลือฟื้นฟู เยียวยา ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานกาณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 23 November 2012 )
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                       รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                       รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 


 

 

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

Povince & Clester Bencharking

 

http://www.pad.moi.go.th/images/stories/DATA2018/Apil2018/78.jpg

Clock Calendar

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ