ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Friday, 28 August 2015

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/04136 ลงวันที่ 19
 พฤษภาคม 2560 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติสำหรับโครงการตามพระราชบัญญัติงบประมาณ
 รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2560 แผนงานบูรณาการเสริมสร้าง
 ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว2689 ลงวันที่ 18
 พฤษภาคม 2560 เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่ม ประจำปี พ.ศ. 2560
 แบบฟอร์มรายการการก่อหนี้ผูกพันของรายจ่ายในลักษณะการลงทุน

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0212.2/ว2561,2562 ลงวันที่ 11

พฤษภาคม 2560 เรื่อง การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน

โครงการตามแผนปฏอบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด(PADME)

ในการติดตามผลการดำเนินโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (Local Economy) ผ่านระบบวัดิทัศน์ทางไกล

       - จังหวัด

       - กลุ่มจังหวัด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0212.1/ว2427,2428,2429,2431

ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

    - หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน

    - อธิบดี และหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย

    - กลุ่มจังหวัด

    - จังหวัด

    - ตัวอย่างแบบฟอร์ม

    - Download แบบฟอร์ม

 

สรุปแนวทางปฏิบัติการดำเนินโครงการงบประมาณกลุ่มจังหวัด ภายใต้

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ 0212.1/ว2345 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560


 หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ 0702/ว79 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2560

เรื่อง การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2283 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 งบกลาง รายการค่าใช้จ่าย

ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจภายในประเทศ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2180 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560

เรื่อง สรุปผลการประชุมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ.2560  สิ่งที่ส่งมาด้วย

    

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0211.8/ว273 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560

เรื่อง การประชุมติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด  ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล (Video Concence System)

 

แบบรายงานประกอบการประชุม VDO Conferrence การติดตามงบประมาณของจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น.

   1. แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินแผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

       ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (งบฯปกติ)

   2. แบบรายงานข้อมูลโครงการที่ถูกตัดโอนไปเป็น พ.ร.บ.โอนงบประมาณรายจ่าย

       พ.ศ.... ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

       พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2145 ลงวันที่ 21 เมษายน 2560

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (แบบฟอร์ม)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/2069 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560
เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด กค 0402.2/014853 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560

เรื่อง ยกเว้นหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายของกลุ่มจังหวัด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว2031 ลงวันที่ 18 เมษายน 2560
เรื่อง การปรับแนวทางการดำเนินโครงการ "การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด
และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม"

 

โทรสานในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว2023 ลงวันที่ 18

เมษายน 2560  เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 

เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น.

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0212.1/ว1952 ลงวันที่ 11 เมษายน 2560

เรื่อง การมอบอำนาจภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 ในการสั่งซื้อ สั่งจ้าง (หัวหน้ากลุ่มจังหวัดทุกกลุ่มจังหวัด)

 

โทรสานในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1927 ลงวันที่ 10

เมษายน 2560  เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 

เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

ในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 เวลา 15.00 น.

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย มท.0212.1/ว1652 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560

เรื่อง สรุปผลการพิจารณาศึกษาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ..... (ขั้นตอนการจัดทำโครงการ การเสนอขอ

ตั้งงบประมาณและการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฯ)

 

บัญชีกลุ่มโครงการ/กิจกรรม จำแนกตามหน่วยรับงบประมาณ (กรม/จังหวัด/

รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่นๆ)

        - บัญชีแผนพัฒนาภาค ข้อมูล ณ วันที่ 5 เมษายน 60

          (ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ (ชายแดน) และภาคใต้ (2 สมุทร) )

        - สรุปบัญชีภาพรวมแผนพัฒนาภาค

 

Power point การประชุม เรื่อง การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด
และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม วันที่ 31 มีนาคม 2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1733 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560 เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการตามงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

เอกสารประกอบการประชุม (Video  Conference)  วันที่ 30 มีนาคม 2560 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0220/ว.1730 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2560
เรื่อง การดำเนินโครงการ "การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด
และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม"
คำสังกระทรวงมหาดไทย/ระเบียบวาระการประชุม

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1711

เรื่อง กำหนดการประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล

(Video Conference) ลงวันที่ 29 มีนาคม 2560

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด มท.0220/ว1647 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560

เรื่อง โครงการ การจัดงานแสดง จำหน่ายสินค้ากลุ่มจังหวัด และประชารัฐ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม
       หนังสือจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/คำสั่ง/แบบตอบรับ 
 

โทรสานในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1616 ลงวันที่ 24

มีนาคม 2560  เรื่อง ความประสงค์แจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทน งบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

        - แบบฟอร์ม ข้อมูลความประสงค์แจ้งการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแทน

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1602,ว1603

ลงวันที่ 24 มีนาคม 2560 เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับ

เศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (เพิ่มเติม)

      - หนังสือของจังหวัด

      - หนังสือของกลุ่มจังหวัด

 

การดำเนินการโครงการงบกลุ่มจังหวัดเพิ่มเติม ปี พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1569 ลงวันที่ 22

มีนาคม 2560 เรื่อง เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

โทรสานในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1543 ลงวันที่ 21

มีนาคม 2560  เรื่อง การประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) 

เพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1347 ลงวันที่ 13

มีนาคม 2560 เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ

พ.ศ.2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว1289 ลงวันที่ 9 

มีนาคม 2560 เรื่อง แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ

ตามแผนการปฏิบัติราชการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

          - แบบฟอร์มรายงาน

 

 

กำหนดการประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 2560 ผ่านระบบ Video Conference

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 16.00 น. ห้องประชุม 2

ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

      - ประเด็นคำถาม

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1108 

ลงวันที่ 1 มีนาคม 2560 เรือง ขอเลื่อนการประชุม Video Conference

จากเดิม วันที่ 2 มีนาคม 2560 เป็นวันที่ 9 มีนาคม 2560 

 

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

พ.ศ.2560

 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

บัญชีโครงการตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน

ให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.2560

 

เอกสารประกอบการประชุมระบบ Video Conference วันที่ 23 ก.พ.60

เรื่อง การประชุมเพื่อเตรียมการดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2660 พ.ศ..... 

 

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/357 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การบริหารงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

โทรสานในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว928 ลงวันที่ 21

กุมภาพันธ์ 2560  เรื่อง การดำเนินโครงการภายใต้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติม 

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท 0212.1/ว 755 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์

2560 เรื่อง การบริหารโครงการและการดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 พ.ศ....  (อ้างถึง)

 

การประชุมคณะทำงานพิจารณาความเหมาะสมโครงการตามแผนพัฒนาภาค

ระหว่างวันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ

ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

  -เอกสารแนบ

หัวหน้ากลุ่มจังหวัด ทุกกลุ่มจังหวัด

  -เอกสารแนบ

 

เอกสารประกอบการประชุมการจัดทำโครงการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและ

ยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศประจำปีงบประมาณ 2561 

    - เอกสารประกอบการประชุมของกระทรวงมหาดไทย

    - เอกสารประกอบการประชุมของสำนักงานคณะกรรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ

      และสังคมแห่งชาติ

 

การเตรียมความพร้อมการดำเนินการโครงการตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท0212.2/ว0601 เรื่อง การรายงานความ

ก้าวหน้าตามแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และรายงานเงิน

กันเหลื่อมปีที่ยังเบิกจ่ายไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558-2559

             - เอกสารแนบ

 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0564 ลงวันที่ 

3 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่องการประชุมชี้แจงแนวทาง และหลักเกณฑ์การจัดทำโครงการฯ

ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธุ์ 2560

เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงมหาดไทย

 

ข้อมูลผังประเทศไทย

 - ข้อมูลผังภาค จำแนกตามกระทรวง

 - ผังประเทศไทย พ.ศ.2600 (รายงานสรุปสำหรับผู้บริหาร)

 - ผังภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 - ผังภาคเหนือ

 - ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 - ผังภาคตะวันออก

 - ผังภาคใต้

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/467 ลงวันที่ 31

มกราคม 2560 เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านท่องเที่ยว

 สิงที่ส่งมาด้วย

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว0435 ลงวันที่ 30

มกราคม 2560 เรื่อง งบบริหารจัดการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ว 374 ลงวันที่ 25

มกราคม 2560 เรื่อง รายงานข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจ

ของผู้ว่าราชการจังหวัด เพิ่มติม

     - แบบรายงานเพิ่มเติมการใช้ที่ราชพัสดุ

     - แบบรายงานเพิ่มเติมการออกบัตรประจำตัวฯ

     - แบบรายงานเพิ่มเติมการเดินทางไปราชการ

     - แบบรายงานเพิ่มเติมความผิดทางละเมิด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 0272 ลงวันที่ 20

มกราคม 2560 เรื่อง แผนงานภายใต้โครงการตามแนวทางการสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

    - รายละเอียดแผนงานภายใต้โครงการตามแนวทางการสร้าง

ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ปี 2560

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 7462 ลงวันที่ 22

ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 0030

ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อน

งานด้าน วทน.สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชน และท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

       - แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ และกำหนดการประชุมฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 0121 ลงวันที่ 12

มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

ให้ความเห็นชอบความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7429 ลงวันที่ 

22 ธันวาคม 2559 เรื่อง การชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแนวทาง

การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านระบบ Video Conference

ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว 7361 ลงวันที่ 21

ธันวาคม 2559 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผน

ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณตามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือที่ มท 0212.1/ว7161 ลงวันที่

13 ธันวาคม 2559

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7328 ลงวันที่ 

20 ธันวาคม 2559 เรื่อง กำหนดจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและรายละเอียด

โครงการในสันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7322 ลงวันที่ 20

ธันวาคม 2559 เรื่อง แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  สิ่งที่ส่งมาด้วย1 แบบฟอร์ม  

 

 

แผนงานการพัฒนาระบบกระจายน้ำ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558-2565 (ครั้งที่ 2)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7243

เรื่อง การรวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0212.1/ว7161
เรื่อง แนวทางปฏิบัตการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

  ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558-2569 (แผนงานเร่งด่วนปี 2560 เพิ่มเติม)

 

ตัวอย่างโครงการในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการให้ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแบบฟอร์มการจัดทำโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7101

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เรื่อง กำหนดประชุมเตรียมการนำเสนอโครงการ

เบื้องต้นของกลุ่มจังหวัด ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7099

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เรือง การตอบข้อสักถามเกี่ยวกับการดำเนินการ

ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 0203.2/ว27 ลงวันที่ 8

ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ

โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

 

ระเบียบวาระการประชุม ฯ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 (เพิ่มเติม)

 

 

ระเบียบวาระการประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศภายใต้กลไกประชารัฐ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7001 ลงวันที่

 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง กำหนดการประชุมเพื่อหารือการดำเนินการตามแนวทาง

การสร้างความเข้มแข็มและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (เพิ่มเติม) 

 

 โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0212.1/ว 6961

 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 กำหนดการประชุมเพื่อหารือการดำเนินการตามแนวทาง

การสร้างความเข้มแข็มและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 19 May 2017 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1
Coaching Tip

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Coaching Tip
coaching Tip 2
คลังข้อมูลการพัฒนาภาค
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลการประเมิน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                          รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                      รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 

 

                                                     รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักพัฒนาและ

                                                         ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.

 

มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ประกาศ สบจ.สป.

ประกาศรายชื่อ
ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลในการวางแผน

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 5 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Clock Calendar

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

4194437

สำหรับสมาชิก

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ