ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

หน้าหลัก

หน้าหลัก

หนังสือแจ้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

หนังสือที่เกี่ยวข้องจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2556

โครงการอยู่ดีมีสุข

โครงการอยู่ดีมีสุข
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Wednesday, 29 July 2009

เอกสารประกอบ โครงการอบรมนักยุทธศาสตร์เพื่อการจัดทำแผนและการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว 4463 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/918 เรื่อง การจัดประชุมให้คำปรึกษาแนะนำแก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ       พ.ศ.2559 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

 

เอกสารประกอบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ วันที่ 8 ธันวาคม 2557  (เอกสารเพิ่มเติม) เรื่อง การพิจารณาคุณภาพแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

 

กำหนดการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4343 เรื่อง โครงการอบรมนักยุทธศาสตร์เพื่อการจัดทำแผนและการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) (จังหวัด)   ขอแก้ไขแบบตอบรับของโครงการฯ เป็นผู้จัดการอบรมรับผิดชอบค่าเช่าที่พัก และค่าอาหาร

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4344 เรื่อง โครงการอบรมนักยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนและการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) (18 กลุ่มจังหวัด)          ขอแก้ไขแบบตอบรับของโครงการฯ เป็นผู้จัดการอบรมรับผิดชอบค่าเช่าที่พัก และค่าอาหาร 

 

หนังสือ ก.น.จ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/ว 12 3 ธันวาคม 2557 เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัมนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560) และการจัดทำแผนพัฒนาปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการเตรียมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4333 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง เชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferenc) (เอกสารเพิ่มเติม)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4321 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เรื่อง การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

แจ้งส่งโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4274 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4210 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนยโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) (แก้ไข แบบสรุปแผนงาน/โครงการและแบบฟอร์มข้อมูล) 

 

เอกสารประกอบการประชุมการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based)  

 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/22520 ลงวันที่ 17 พ.ย. 57 เรื่อง การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) 

 

ประเด็นการชี้แจงการบูรณาการแผนงาน/ดครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด Area Based ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferance ) วันพุธที่ 26 พ.ย. 57 เวลา 13.30 น. 

 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2557

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4138 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง เชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video ConferenceX เพื่อชี้แจงการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) 

 

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0721/ว 14 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.3/ว 3987 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เรื่องการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ จังหวัดเชียงราย

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 3236 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557   (เอกสารประกอบการบรรยาย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 19 December 2014 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 2 จาก 2
มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 11 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

3132553

โพลล์

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์ ของ สบจ.
  

ค้นหา

Clock Calendar

ปฏิทินงาน

December 2014
S M T W T F S
301 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

การจัดการความรู้
ข้อมูลในการวางแผน
รายงานประจำปี

สำหรับสมาชิก

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ