ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

ขับเคลื่อนปฏิรูป ศธ

หน้าหลัก

หน้าหลัก

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

เสียงปฏิรูป

"เสียงปฏิรูป"

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ

ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Friday, 28 August 2015

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 7462 ลงวันที่ 22

ธันวาคม 2559 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 0030

ลงวันที่ 6 มกราคม 2560 เรื่องการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการขับเคลื่อน

งานด้าน วทน.สู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัด ชุมชน และท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560

       - แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมฯ และกำหนดการประชุมฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 0121 ลงวันที่ 12

มกราคม 2560 เรื่อง แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย

งบประมาณ ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดที่รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)

ให้ความเห็นชอบความจำเป็นที่ต้องดำเนินการตามที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7429 ลงวันที่ 

22 ธันวาคม 2559 เรื่อง การชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการตามแนวทาง

การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศผ่านระบบ Video Conference

ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00น. ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว 7361 ลงวันที่ 21

ธันวาคม 2559 เรื่อง การใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการตามแผน

ปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

แนวทางปฏิบัติการบริหารงบประมาณตามาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามหนังสือที่ มท 0212.1/ว7161 ลงวันที่

13 ธันวาคม 2559

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7328 ลงวันที่ 

20 ธันวาคม 2559 เรื่อง กำหนดจัดประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและรายละเอียด

โครงการในสันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7322 ลงวันที่ 20

ธันวาคม 2559 เรื่อง แนวทางการปรับแผนการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ภายใต้มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  สิ่งที่ส่งมาด้วย1 แบบฟอร์ม  

 

 

แผนงานการพัฒนาระบบกระจายน้ำ ภายใต้ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558-2565 (ครั้งที่ 2)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7243

เรื่อง การรวบรวมข้อมูลปัญหาเกี่ยวกับการมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0212.1/ว7161
เรื่อง แนวทางปฏิบัตการบริหารงบประมาณตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

โครงการพัฒนาระบบกระจายน้ำภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ

  ทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2558-2569 (แผนงานเร่งด่วนปี 2560 เพิ่มเติม)

 

ตัวอย่างโครงการในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปปรับใช้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการให้ครอบคลุมทั้งต้นทาง กลางทาง ปลายทาง รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับแบบฟอร์มการจัดทำโครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7101

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เรื่อง กำหนดประชุมเตรียมการนำเสนอโครงการ

เบื้องต้นของกลุ่มจังหวัด ในวันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล

แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 7099

ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2559 เรือง การตอบข้อสักถามเกี่ยวกับการดำเนินการ

ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 0203.2/ว27 ลงวันที่ 8

ธันวาคม 2559 เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำ

โครงการภายใต้แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ  (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

 

ระเบียบวาระการประชุม ฯ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 (เพิ่มเติม)

 

 

ระเบียบวาระการประชุมแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศภายใต้กลไกประชารัฐ วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม 1 ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว7001 ลงวันที่

 2 ธันวาคม 2559 เรื่อง กำหนดการประชุมเพื่อหารือการดำเนินการตามแนวทาง

การสร้างความเข้มแข็มและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ (เพิ่มเติม) 

 

 โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0212.1/ว 6961

 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559 กำหนดการประชุมเพื่อหารือการดำเนินการตามแนวทาง

การสร้างความเข้มแข็มและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ 

 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6685 ลงวันที่ 21

  พฤศจิกายน 2559 เรื่องแนวทางการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ

  ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

        - แบบฟอร์มปี 2559 - 2560

 

  ข้อมูลสรุปผลการกำหนดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น (Unique Position) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2559

 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6625 ลงวันที่ 18

  พฤศจิกายน 2559 เรื่องการกำหนดโครงการสำคัญ (Flagship Project)

  ในรูปแบบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)

         - แบบฟอร์มโครงการสำคัญ (Flagship Project)

 

  เอกสารตำแหน่งเชิงยุทศาสตร์ทางการค้า (Trade Strategic Position )

 

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6470 ลงวันที่ 8

  พฤศจิกายน 2559 เรื่องโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการจัดทำแผน

  พัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (แบบตอบรับ) (Template)

 

 

  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงโครงการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

   ผ่าน Video Conference  วันที่ 8 พฤศจิกายน 2559

 

  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 6390 ลงัวนที่ 7

  พฤศจิกายน 2559 เรื่อง กำหนดการชี้แจงโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน

  การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

 

   โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว6261 ลงวันที่ 1

    พฤศจิกายน 2559 เรื่องการขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการ และการโอนเปลี่ยนแปลง

    งบประมาณรายจ่ายที่มีผลกระทบต่อแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท. 0220/ว6009 เรื่อง โครงการเมืองต้นแบบ

    "สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" จังหวัดยะลา  จังหวัดนราธิวาส  จังหวัดปัตตานี

 

 

   ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด

    - ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ของ มท.

    - ข้อสังเกตเกี่ยวกับการเชื่อมโยงแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด กับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค

      โดน ดร.รัฐ ธนาดิเรก

 

  เอกสารประกอบการสัมมนาและมอบนโยบายในการจัดทำงบประมาณในลักษณะ

  บูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 21 ตุลาคม 2559  

  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/วว6013

  ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เรื่อง โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำงบ

  ประมาณในลักษระบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของสำนักงบประมาณ 

 

  โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5986

   ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2559 เรื่องกำหนดการประชุมผ่านระบบ Video Conference

   ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

   (พ.ศ.2561-2564) ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 14.00 น.

   

   โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5835

   ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เรื่องกำหนดการประชุมผ่านระบบ Video Conference

   ของกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

   (พ.ศ.2561-2564) ในวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2559 เวลา 09.30 น.

   

 

   

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 5689 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559

    ขอส่งแผนปฏิบัติงานแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนบูรณาการส่งเสริมการพัฒนาจังหวัด

    และแผนกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

 

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 5688 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2559

    เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการบริหารโครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

    พร้อมกับ สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1476

     ลงวันที่ 30 มีนาคม 2555  และสำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 1913

    ลงวันที่ 30 เมษายน 2555

 

    หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 5631 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2559

    เรื่อง งบบริหารจัดการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

   หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว5482 ลงวันที่ 27 กันยายน 2559

   เรื่อง การเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายและการใช้งบประมาณเหลือจ่ายของ

   จังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

   หนังสือประทับตราสำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0220/ว210
    ลงวันที่ 22 กันยายน 2559 เรื่องการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน
    โครงการรวมทั้งข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
   แบบฟอร์ม

   

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5316 ลงวันที่ 19 ก.ย.59

     เรื่อง ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ

     รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

        ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

 

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5252 ลงวันที่ 15 ก.ย.59

     เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

     พ.ศ.2560

 

     หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว4922 ลงวันที่ 31 ส.ค.59

     เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดอันดับเมือง/ประเทศ สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนา

     จังหวัด และกลุ่มจังหวัด และเพิ่มประสิทธิภาพทางการบริหารของหน่วยงาน

     ที่เกี่ยวข้อง

 

     เอกสารประกอบการประชุม Video Conference เมื่อวันที่  7 ก.ย. 59

     1. ข้อเสนอของคณะทำงานประสานแผนส่วนกลางและจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

     2. แนวทางการเชื่อมโยงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

         สู้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ปี 2561-2564

     3. เอกสารของ สงป. พร้อมคู่มือ และแบบฟอร์ม

        แนวทางการจัดทำโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

        และแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561 ขอจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

         หมายเหต ไฟล์ Template ของ สงป. ต้องใช้ Programs Excel ตั้งแต่

         Version 2010 ขึ้นไป

 

     โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว5043

     ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 เรื่อง กำหนดการประชุมชี้แจงในการบูรณาการ

     และเชื่อมโยงแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด กับแผนส่วนราชการ ในการจัดทำ

     แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด พ.ศ.2561-2564 และแผนปฎิบัติราชการประจำ

     ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระบียบวาระการประชุมฯ)

 

 

     เอกสารประกอบการประชุม Conference วันที่ 31 สิงหาคม 2559

     เวลา 13.00 น. เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการ

    กระทรวงมหาดไทย

 

 

     แบบฟอร์มการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

     แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ

     พ.ศ. ๒๕๖๑ แบบสรุปโครงการของกระทรวง กรม ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด

     กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

          - สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

          - แบบฟอร์ม

          - แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย)

          - แบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย(1ชุด:กิจกรรมหลัก)

     

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๐๕.๒/ว๓๑๕ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙

     เรื่อง การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ

     สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบั

     ตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Market :

     e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

 

     หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวพ)๐๔๐๕.๒/ว๓๑๖ ลงวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๙

     เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ

     

     หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๓.๒/ว๑๔ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์

      และวิธีการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) และ

      หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

      ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑     

            - เอกสารแนบ ๑

            - เอกสารแนบ ๒

            - เอกสารแนบ ๓

 

        ร่าง แนวทางการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

       ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด ฉบับที่ 12 สู่การปฏิบัติ

 

       เอกสารประกอบการประชุม เรื่อง ประชุมชี้แจงนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ

       แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หลักเกณฑ์และวิธีจัดทำ

       แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดฯ โดยผู้แทนทีมบูรณาการกลาง

       ผ่านระบบ Video Conference ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น

 

       โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๒.๑/๔๓๔๖ 

       ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เรื่อง ประชุมชี้แจงนโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำ

       แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) หลักเกณฑ์และวิธีจัดทำ

       แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และหลักเกณฑ์แนวทาง

       การกำหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ

       พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผู้แทนทีมบูรณาการกลาง ผ่านระบบ Video Conference

       ในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น.

 

        ประมาณการกรอบการจัดสรรวงเงินงบประมาณของจังหวัดประจำปีงบประมาณ

        พ.ศ.2561    

 

        แนวทางการชี้แจงและตัวอย่างรูปเล่ม คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

        หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครอง

        ส่วนท้องถิ่น   (ตัวอย่างรูปเล่ม)

 

        โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบูรณาการภาครัฐและเอกชนในการจัดทำยุทธศาสตร์

        เศรษฐกิจภาค

 

        พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2559

 

    

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 17 January 2017 )
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1
Coaching Tip

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

Coaching Tip
coaching Tip 2
แนวทาง/เตรียมทบทวนแผน 2560
โครงการเขตเศรษฐกิจพิเศษ

ผลการประเมิน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน

ผลการประเมินมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของงประชาชน
การมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจ

บัญชีคำสั่งมอบอำนาจฯ
รายงานประจำปี 2558

 

 

                                                  

                                                                          รายงานประจำปีของ สบจ.สป

                                                                      รูปเล่มรายงาน ของ สบจ.สป. 

 

 

                                                     รายงานประจำปี พ.ศ. 2557 ของสำนักพัฒนาและ

                                                         ส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด สป.

 

มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

ข้อมูลในการวางแผน

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 17 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

Clock Calendar

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

4134928

สำหรับสมาชิก

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ