หน้าหลัก

หน้าหลัก

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

หนังสือแจ้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

หนังสือที่เกี่ยวข้องจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2556

โครงการอยู่ดีมีสุข

โครงการอยู่ดีมีสุข
ข่าวสารน่ารู้
KM : ครั้งที่2
เขียนโดย admin   
Tuesday, 15 July 2014

            โครงการเสริมสร้างสมรรถรนะ OSM ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ KM : ครั้งที่2  

                                                        การใช้จ่ายงบประมาณ

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 26 September 2014 )
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Wednesday, 29 July 2009

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/17839 ลงวันที่ 26 กันยายน 2557 เรื่อง รายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

แจ้งส่งโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3025 ลงวันที่ 25 กันยายน 2557 เรื่องแผนปฏิบัติการ 1 ปี ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

เอกสารประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการ 1 ปี

 

คำชี้แจงการบันทึกรายการแผนปฏิบัติการ 1 ปี ตามนโยบายรัฐบาลประจำปีงบประมาณ 2558 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.4/ว 2821 ลงวันที่ 15 กันยายน 2557 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณที่สนับสนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2557 และการวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ที่เดินทางมาชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ในวันที่ 1 ก.ย. 57 สามารถใช้ห้องรับรองระหว่างรอการชี้แจงดังนี้

 

รายละเอียดการชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ   

 

กำหนดการประชุมของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 2340 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2557  เรื่อง มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

 

หนังสือ ก.น.จ. ด่วนที่สุดที่  นร 1203.2/ว9 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2557 เรื่อง มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

 

เอกสารประกอบการสัมมนาโครงการสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะบุคากรในการบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด เมื่อวันที่ 4-5 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร   (เอกสารเพิ่มเติม)


หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/ว 66 ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เรื่องการเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ขั้นกรรมาธิการ   (เอกสาร 1 ) (เอกสาร 2)  (เอกสาร 3)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2006 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2557 เรื่อง โครงการสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรในการบริหาครจัดการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (จังหวัด) 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2006 ลงวันที่ 24 กรกฏาคม 2557 เรื่อง โครงการสัมมนาเพิ่มขีดสมรรถนะบุคลากรในการบริหาครจัดการโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (กลุ่มจังหวัด) 

 

บัญชีการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปรับปรุงปีงบประมาณ 2556 

 

 คำสั่งการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปรับปรุงปีงบประมาณ 2556 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1664 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่อง การประสานและบูรณาการแผนพฒนาจังหวัดในระดับพื้นที่

 

สงป. สำนักงบประเมิน ขอความร่วมมือจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจ่ายการดำเนินตามโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ให้เป็นปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดที่ส่งมาด้วย พร้อมชี้แจงเหตุผลในช่องหมายเหตุ กรณีที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร/กรณีขอจัดสรรแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและ/หรือเบิกจ่ายตำกว่าที่ได้รับการจัดสรรและส่งเอกสารกลับมาที่ ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2557  หากมีปัญหาประการใดติดต่อสอบถามได้ที่คุณบัณฑิต  088 452 8565

 

หนังสือ ก.พ.ร. ด่วนที่สุดที่ นร 0203.2/ว5 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2557 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

เอกสารประกอบการประชุมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) วันที 24 มิถุนายน 2557 ณ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กทม 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว1515 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2557 เรื่อง มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0220/ว 1814 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2557 เรื่อง โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ SMEs และพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (จังหวัด )    และ (กลุ่มจังหวัด)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0220/ว 1343 ลงวันที่  5 มิถุนายน 2557 เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการเข้าร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การพัฒนาคุณภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 

หนังสือ ก.น.จ. ด่วนที่สุดที่ี นร 1203.2/ ว4  เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพิ่มเติม 

 

หนังสือ ก.น.จ. ด่วนที่สุดที่ี นร 1203.2/ ว3  เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558     สิ่งที่ส่งมาด้วย

 

สงป. สำนักประเมิน ขอความร่วมมือจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจ่ายการดำเนินตามโครงการตามมติคณะรับมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ให้เป็นปัจจุบัน ตามแบบฟอร์มและรายละเอียดที่ส่งมาด้วย พร้อมชี้แจงเหตุผลในช่องหมายเหตุ ดรณีที่ยังไม่ได้จัดสรร/กรณีขอจัดสรรแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและ/หรือเบิกจ่ายต่ำกว่าที่ได้รับการจัดสรรค และส่งเอกสารกลับมาที่  ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557  หากมีปัญหาประการใดติดต่อสอบถามได้ที่คุณบัณฑิต โทร 088 452 8565  หรือคุณอินทรายุทธ โทร 089 770 5940

 

ขรก. OSM สามารถดาว์โหลดหนังสือรับรอง การหักภาษี ณ ที่ จ่าย ปี 2556

 

สรุปผลการการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 31

 

สรุปสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ ภาคใต้

 

สรุปสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ ภาคเหนือ

 

สรุปสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

สรุปสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ ภาคตะวันออก 

 

สรุปสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจและธุรกิจ ภาคกลาง

 

สรุปภาพรวมการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

 

สงป.สำนักประเมินผล ขอความร่วมมือจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงข้อมูลผลการเบิกจ่ายการดำเนินการตามโครงการตามมติคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ให้เป็นปัจจุบันตามแบบฟอร์มและรายละเอียดที่ส่งมาด้วยพร้อมชี้แจงเหตุผลในช่องหมายเหตุ กรณีที่ยังไม่ได้จัดสรร/กรณีขอจัดสรรแล้วแต่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและ/หรือเบิกจ่ายต่ำกว่าที่ได้รับจัดสรร และส่งเอกสารกลับมาที่   ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2557 หากมีปัญหาประการใด ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณบัณฑิต โทร 088-452-8565 หรือ คุณอินทรายุทธ โทร 089-7705940

 

สงป. แจ้งเลื่อนการประชุมมอบนโยบายการจัดทำงบประมาณ 2558 ที่หอประชุม ทบ. วันที่ 2 ธ.ค. 2556 ออกไปก่อน ทั้งนี้ หากกำหนดวันประชุมเมื่อใด จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.2/ว4811 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการแก้ไขปัยหาความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชนในจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4678 ลวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การยืนยันผลการประชุมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 ณ จังหวัดลพบุรี    (เอกสารแนบ1,2)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว4783 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารงาน และบุคลากรจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว4724 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ     (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

หนังสือสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ที่ วช 0016/ว 604 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง ขอเชิญรับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้ระบบการบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRPM) " ประจำปี 2557 ช่วงที่ 1 (ธันวาคม 2556 - มีนาคม 2557)

 

หนังสือ ก.น.จ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/ว14 ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง การปรับปรุงแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558 - 2561)  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว5624 ลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557"  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4551 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2556 ณ จังหวัดลพบุรี     (เฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4551 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2556 ณ จังหวัดลพบุรี    

 

 

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ ครั้งที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556 มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ในเรื่องแนวทางการปรับปรุงยุทธศาสตร์กระทรวงและแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด...ดาวน์โหลดเอกสาร 

 

เอกสารประกอบการประชุมติดตามผลการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2558-2561) และมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาล เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล   

 

แบบสอบถาม ของสำนักงบประมาณ รบกวนให้จังหวัดที่ที่ยังไม่ได้่ตอบแบบสอบถาม

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4339 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2556 เรื่องการประชุม"เพื่อติดตามผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) และมอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว4277 ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2556 เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุม "เพื่อติดตามผลการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558-2561) และมอบนโยบายสำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล    

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 4077 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2556 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ.2558 - 2561)

 

รายงานของคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่นและจังหวัดในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557

 

หนังสือ ก.น.จ. ด่วนที่สุด ที่ นร (ก.น.จ.) 1209/ว 12 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 เรื่อง การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2558 - 2561) (ปรับปรุงใหม่)  

 

 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4036 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2556 เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อทบทวนแผนฯ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดในภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้  

 

ข้อมูลการอ่านกราฟภาพรวมตัวชี้วัดของกลุ่มจังหวัด 


 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 30 September 2014 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 2 จาก 2
มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 29 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

2935859

โพลล์

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์ ของ สบจ.
  

ค้นหา

Clock Calendar

ปฏิทินงาน

October 2014
S M T W T F S
2829301 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

การจัดการความรู้
ข้อมูลในการวางแผน
รายงานประจำปี

สำหรับสมาชิก

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ