ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 58

ข้อมูล/ผลการพิจารณาแผนฯ ปี 2558

หน้าหลัก

หน้าหลัก

หนังสือแจ้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

หนังสือที่เกี่ยวข้องจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 2556

โครงการอยู่ดีมีสุข

โครงการอยู่ดีมีสุข
ข่าวสารน่ารู้
ข่าวประกาศ
เขียนโดย admin   
Wednesday, 29 July 2009

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 3024 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 เรื่อง สรุปผลการประชุมชี้แจงแนวทางการปรับปรุงคุณภาพแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี (พ.ศ. 2557-2560) ฉบับทบทวน ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

 

หนังสือประทับตราสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2914 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 เรื่องขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดส่งเอกสารเพื่อประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ

 

การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขั้นกรรมาธิการ

1.กรอบวงเงินงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

2.หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร 0716/ว 71 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558  

3.ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

4.การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ณ สำนักงานจังหวัด 

 

หนังสือประทับตราสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 2765 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ประเด็นที่คากว่าจะเกี่ยวข้องกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการอภิปรายร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2559 วาระที่1 (รับหลักการ) 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 2012.2/ว2609 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การรายงานผลการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   (แบบรายงานผลฯ แบบ 1 และ 2)

 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว88 ลงวันที่ 22 เมษายน 2558 เรื่อง การดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ว 88) 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 2170 ลงวันที่ 16 เมษายน 2558 เรื่อง การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม"  

 

ข้อมูลแผนงาน/โครงการบริหารจัดการน้ำของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2558 

 

หนังสือประทับตราสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 1932 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอความร่วมมือจังหวัด/กลุ่มจังหวัด จัดทำผลการดำเนินโครงการสำคัญเร่งด่วน (Flagship Project)ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่สนับสนุน/สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางภายใต้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11     (แบบรายงาน)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 1726 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558  เรื่อง แนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการของนากรัฐมนตรี 

 

หนังสือ ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/ว 8 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2558 เรือง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด   (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

หนังสือประทับตรากระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1511 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2558 เรื่อง ขอยกเลิกการประชุม อ.ก.น.จ. ด้านแผนและด้านงบประมาณ ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล 

 

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว48 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 และแนวทางปฏิบัติสำหรับรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพิ่มเติม และการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 

 

สรุปผลการประชุมชี้แจงจังหวัด/กลุ่มจังหวัดผ่านระบบวัดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง แนวทางการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณห้องประชุม 1 อาคารศาลาว่าการกระทรางมหาดไทย  

 

หนังสือประทับตรากระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1444 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2558 เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ    แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1415 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เรื่อง การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ทำหน้าที่ผู้บริหารวิทยาศาสตร์จังหวัดระดับสูงสู่การพัฒนาพื้นที่จังหวัดชุมชนและท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2558   (เอกสารเพิ่มเติม) 

 

สรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 3 มีนาคม 2558 

 

หนังสือประทับตรากระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว1373 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2558 เรื่อง ให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด รายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้   จังหวัด   กลุ่มจังหวัด

 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว46 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม และเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ 

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1251 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง เน้นย้ำการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี  

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว1233 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558  เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว937 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง การรายงานสถานภาพและภาพรวมด้านงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   (สิ่งที่ส่งมาด้วย)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว891 ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง ขอให้จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เร่งรัดการรายงานผลตามแบบฟอร์มที่กำหนด ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558  

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 445 ลงวันที่ 21 มกราคม 2558 เรืองจัดประชุมเพื่อพิจารณา กลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด(พ.ศ.2557-2560)และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว0342 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่    

 

กรอบการจัดสรรวงเงินงบประมาณของจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ผลการพิจารณากลั่นกรองแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดประจำปีจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (แก้ไขรายละเอียดจังหวัดหนองคาย)

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (แก้ไขรายละเอียดจังหวัดอุบลราชธานี) 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้อ่าวไทย 

กลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามัน 

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 

 

หนังสือ ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/ว3 ลงวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง การจัดการประชุมเพื่อพิจารณา กลั่นกรองแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัมนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2556) ฉบับทบทวน และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (หนังสือแจ้งจังหวัด)    (หนังสือแจ้งกลุ่มจังหวัด)    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

 สิ่งที่ส่งมาด้วย  2   (แผนที่)

 

หนังสือ ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/41 ลงวันที่ 12 มกราคม 2558 เรื่อง มติการประชุม ก.น.จ. ครั้งที่1/2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558

 

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว124 ลงวันที่ 9 มกราคม 2558 เรื่อง ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการประชุม ก.น.จ. ครั้งที่1/2558    Template 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว4758 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 เรื่อง การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นทที่จังหวัด (Area Based)   (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)   (สิ่งที่มาด้วย 2)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 4418 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2557 เรื่อง การดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"  

 

ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์ม จ.2 ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พร้อมคำอธิบาย 

 

เอกสารประกอบ โครงการอบรมนักยุทธศาสตร์เพื่อการจัดทำแผนและการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) เมื่อวันที่ 15-16 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร  

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.2/ว 4463 ลงวันที่ 12 ธันวาคม 2557 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การใช้โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการตามแผนปฏบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

 

หนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/918 เรื่อง การจัดประชุมให้คำปรึกษาแนะนำแก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ.2557-2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ       พ.ศ.2559 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล

 

เอกสารประกอบการประชุมวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ วันที่ 8 ธันวาคม 2557  (เอกสารเพิ่มเติม) เรื่อง การพิจารณาคุณภาพแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

 

กำหนดการประชุมวีดีทัศน์ทางไกล เรื่อง แจ้งมติ อ.ก.น.จ. เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4343 เรื่อง โครงการอบรมนักยุทธศาสตร์เพื่อการจัดทำแผนและการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) (จังหวัด)   ขอแก้ไขแบบตอบรับของโครงการฯ เป็นผู้จัดการอบรมรับผิดชอบค่าเช่าที่พัก และค่าอาหาร

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4344 เรื่อง โครงการอบรมนักยุทธศาสตร์เพื่อจัดทำแผนและการบูรณาการแผนงาน/โครงการ ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) (18 กลุ่มจังหวัด)          ขอแก้ไขแบบตอบรับของโครงการฯ เป็นผู้จัดการอบรมรับผิดชอบค่าเช่าที่พัก และค่าอาหาร 

 

หนังสือ ก.น.จ. ด่วนที่สุด ที่ นร 1203.2/ว 12 3 ธันวาคม 2557 เรื่องการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัมนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560) และการจัดทำแผนพัฒนาปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและแผนปฎิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

ร่าง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อการเตรียมการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4333 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2557 เรื่อง เชิญประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2557-2560) และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conferenc)   (เอกสารเพิ่มเติม)

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4321 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2557 เรื่อง การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

แจ้งส่งโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4274 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เรื่องการขอเปลี่ยนแปลงโครงการและการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณและการขอใช้งบประมาณเหลือจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4210 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557  เรื่อง การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนยโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) (แก้ไข แบบสรุปแผนงาน/โครงการและแบบฟอร์มข้อมูล) 

 

เอกสารประกอบการประชุมการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based)  

 

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0505/22520 ลงวันที่ 17 พ.ย. 57 เรื่อง การบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) 

 

ประเด็นการชี้แจงการบูรณาการแผนงาน/ดครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด Area Based ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conferance ) วันพุธที่ 26 พ.ย. 57 เวลา 13.30 น. 

 

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (กนพ.) ครั้งที่ 2/2557

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.1/ว 4138 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง เชิญประชุมผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (Video ConferenceX เพื่อชี้แจงการบูรณาการแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด (Area Based) 

 

หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0721/ว 14 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เรื่อง การจัดทำและวิเคราะห์แผนความต้องการงบลงทุนเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0212.3/ว 3987 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เรื่องการประชุมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงมหาดไทย ณ จังหวัดเชียงราย

 

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0212.1/ว 3236 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2557 เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557   (เอกสารประกอบการบรรยาย)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


 

 

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 29 May 2015 )
อ่านข้อมูลเพิ่มเติม...
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>

ผลลัพธ์ 1 - 1 จาก 1

ข้อมูลงบประมาณของส่วนราชการ

ข้อมูลงบประมาณของส่วนราชการ

ข้อมูลหน่วยงานแยกรายจังหวัด

ข้อมูลหน่วยงานแยกรายจังหวัด
มหาดไทยร้อยใจคนไทยยิ้มได้

ผู้เข้าชมในขณะนี้

ขณะนี้มี 13 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติผู้เยี่ยมชมทั้งหมด

3335588

โพลล์

คุณมีความพึงพอใจเว็บไซต์ ของ สบจ.
  

ค้นหา

Clock Calendar

ปฏิทินงาน

May 2015
S M T W T F S
26272829301 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
ระบบติดตามประเมินผล

 

 

 

 ระบบฐานข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

การจัดการความรู้
ข้อมูลในการวางแผน
รายงานประจำปี

สำหรับสมาชิก

ชื่อผู้ใช้

รหัสผ่าน

จำข้อมูลการล็อกอิน
ลืมรหัสผ่าน?
ยังไม่ได้ลงทะเบียน? ลงทะเบียนใหม่

ผู้ดูแลระบบ

สำหรับผู้ดูแลระบบ